Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Gebruikersvoorwaarden dlo.demedischspecialist.nl Privacybeleid Alle gebruikers

Samenvatting

Om gebruik te kunnen maken van de digitale leeromgeving dlo.demedischspecialist.nl dient u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen. Door 'akkoord' te selecteren geeft u aan deze voorwaarden te hebben begrepen en deze te aanvaarden.


Volledig beleid

Algemeen 

De wetenschappelijke vereniging maakt voor haar digitale leeromgeving gebruik van de software Moodle Workplace. Moodle Workplace is een leermanagementsysteem waarmee onderwijs voor medische professionals wordt gefaciliteerd. 

De wetenschappelijke vereniging is jegens u op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor directe of indirecte schade indien de software van Moodle Workplace het gebruik van de digitale leeromgeving voor (on)bepaalde tijd niet of slechts gedeeltelijk mogelijk maakt.

Om gebruik te kunnen maken van de digitale leeromgeving hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de privacyverklaring van de wetenschappelijke vereniging. Bij eventuele strijdigheid tussen deze voorwaarden en de inhoud van de privacyverklaring geldt het bepaalde in deze voorwaarden. 


Welke gegevens vragen we van u 

Ten behoeve van de digitale leeromgeving zal de wetenschappelijke vereniging de navolgende, doch alleen voor zover van toepassing zijnde, persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam, achternaam, e-mailadres en BIG-nummer
  • Bij facturatie van kosten zijn ook gegevens in het kader van factuurvereisten van de Belastingdienst relevant
  • Een profielfoto is optioneel en geen vereiste, en kunt u zelf toevoegen


Aan welke derden verstrekken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt om aan de verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen, om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat de wetenschappelijke vereniging daartoe wettelijk is gehouden.

Uw persoonsgegevens (daaronder niet begrepen een zelf toegevoegde profielfoto) kunnen worden verstrekt aan derden (waaronder Paragin RemindoToets, dan wel Vrest portfolio dan wel Reconcept portfolio dan wel GAIA) zodat toetsresultaten kunnen worden verwerkt en certificaten en/of accreditatiepunten kunnen worden verstrekt om verworven kennis en vaardigheden aan te tonen, en deze automatisch beschikbaar te maken in uw persoonlijke portfolio applicatie. U heeft altijd zelf de regie over koppelingen van uw account op de digitale leeromgeving met externe applicaties. U kunt koppelingen activeren, maar ook weer verbreken indien gewenst.

De wetenschappelijke vereniging kan voorts derden inschakelen die ten behoeve van de wetenschappelijke vereniging uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden zijn verwerkers van de wetenschappelijke vereniging en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de wetenschappelijke vereniging en voor geen enkel ander doel. Indien de wetenschappelijke vereniging verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst met hen sluiten.

Uw gebruikersnaam en wachtwoord zoals verstrekt zijn strikt persoonlijk. Al het materiaal van de digitale leeromgeving mag niet zonder toestemming van uw wetenschappelijke vereniging voor andere doelen worden gebruikt dan voor uw opleiding. Het is niet toegestaan de inhoud op enigerlei wijze (geheel of gedeeltelijk) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wetenschappelijke vereniging.


Rechten

Op basis van de privacywetgeving heeft u verschillende rechten, zoals het recht op inzage, verwijdering van uw gegevens en het recht om bezwaar te maken. De wetenschappelijke vereniging zal uw verzoek of bezwaar beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen één maand na ontvangst van het verzoek zult u een reactie daarop ontvangen. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd indien de complexiteit van het verzoek daartoe aanleiding geeft. U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

De digitale leeromgeving maakt gebruik van zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies). De digitale leeromgeving gebruikt twee eigen cookies. Een essentiële MoodleSession cookie, deze regelt de continuïteit tijdens je sessie en garandeert het behoudt van je login als je de omgeving gebruikt. De cookie MoodleID onthoudt je gebruikersnaam binnen je browser en vereenvoudigt het inloggen. 

Cookies van derden worden door hen gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. De wetenschappelijke vereniging heeft over de inhoud en werking van laatstgenoemde cookies geen zeggenschap en is daarvoor ook niet verantwoordelijk.


Vragen 

Bij verdere vragen, eventuele klachten of een verzoek op inzage persoonsgegevens of verzoek om verwijdering persoonsgegevens neemt u contact op met de wetenschappelijke vereniging.